Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü
Gender-Based Perceptions of Organizational Justice: The Role of Ethical Climate

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar1

Öz

Toplumsal cinsiyet kişilerin sosyal ve örgütsel davranışlarını etkileyen bir unsurdur. Örgütsel açıdan diğer önemli bir