MEKAN VE KADIN

8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
12 Mayıs 2022

PROGRAM AKIŞI

09.00 – 09.20 Kayıt

09.20 – 09.50 Açılış

Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

AÇILIŞ PANELİ (10.00 – 11.00)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • Melek Zeynep BULUT, Hiçbir Yerde, Her Yerde
 • Batool ALTAWEL (Betül UZUN), Mekân ve Kimlik
 • Şengül AYDIN, Engelli Bir Bireyin Mekân Deneyimleri

ARA (11.00 – 11.15)

I. OTURUM (11.15 – 12.15)

SALON A: KADIN VE MEKÂN: KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Moderatör: Prof. Dr. Burhanettin TATAR, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • Arş. Gör. Dr. Şengül ÖZDEMİR, Levinas Felsefesinde Ahlaki Bilincin Mekânı Olarak Dişilik Tasavvuru
 • Doç. Dr. Yaylagül Ceran KARATAŞ, Göçebe Öznenin Mekân Deneyimi ve Mekânda Kuruculuğu
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN, Kadının Yeri: Feminist Fenomenoloji ve Mekân
 • Cihan AKTAŞ, Güçsüzlerin, En Alttakilerin Mimarisi

SALON B: KAMUSAL MEKÂN VE ÖTESİ: VAROLUŞSAL GERİLİMLER

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY, İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Vildan YURDUSEVEN EVCİ, 28 Şubat Dönemi’nde Türkiye’de Kamuda Mekânsızlaşan ve Göç Eden Kadınlar
 • Meryem TEKİN ŞİŞİKOĞLU, İran Kültüründe Kadınların Genel ve Özel Mekân Yorumu, Bu Mekânların Değişimi ve Pratikler
 • Öğr. Görevlisi Melek KUTLU DİVLELİ, Zoraki Kamusallık: Modern Zamanlarda Cami ve Kadın Meselesi
 • Nesibe DEMİR, İslami Uygulamaların Tarihi Bir Mekânda Yeniden İnşası: Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nde Müslüman Kadınlar

SALON C: MEKÂNI YAŞATMAK VE MEKÂNDA YAŞLANMAK

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nigar TUĞSUZ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Öğr. Gör. Tuba DUMAN, Toplumsal Cinsiyet ve Mekân: İlgili Babalık ve Ev Babaları
 • Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK, Evde Yaşamak ve Yaşlanmak: Kadın ve Mekân İlişkisine Yaşlılık Perspektifinden Bakmak
 • Dr. Ümit ATMAN, Ruh Sağlığı, Tedavi Mekânları ve Kadın

ÖĞLE ARASI (12.15– 13.15)

II. OTURUM (13.15 – 14.15)

SALON A: KÜRESEL DÖNÜŞÜM VE MEKÂN: SANAL/GERÇEKLİK OLARAK KADIN

Moderatör: Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı

 • Betül TOZLU, Dijital Cemaat ve Fan Alanları: K-Pop Fandomu Üzerine Bir Analiz
 • Dr. Öğr. Üyesi Harun GEÇER, Muhafazakâr Habitus ve Sanal Mekân: Dindar Kadınların Sosyal Medyada Var Olma Sorunu
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeliz POLAT & Zeynep ARPA, Mekân Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli Kadın Yazın Analizi

SALON B: MEKÂN VE GÜNDELİK HAYAT: OLAĞANLIĞIN SINIRLARINDA KADIN

Konuşmacı: Özgül ÖZKAN YAVUZ, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Moderatör: Doç. Dr. M. Fatih AYSAN, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY, Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Yer ve Mekân Etnografisine Dönüş
 • Esra ÖZDİL GÜMÜŞ, Taktik ve Strateji: İslamcı Kadınların Gündelik Yaşamına Dair Bir Analiz
 • Öğr. Gör. Miyase GÜZEL, Mekânın Poetikası: Kadın Davranışlarının Örüntüleri

SALON C: TARİH VE MEKÂN: MİT-GERÇEKLİK ARASINDA KADIN

Moderatör: Dr. Betül ÖZEL ÇİÇEK

 • Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Orta Çağ Avrupa’sında Cadı Ateşinde Kadının Özgürlük ve Kimlik Arayışı
 • Emine DİKMEN, Erken Dönem Rus-Slav Toplumunda ve Mitik- Mekân Bağlamında Kadın (Tanrıçalar, Şifacılar, Cadılar ve Diğerleri)
 • Öğr. Üyesi Nihal FIRAT ÖZDEMİR, Kamusallaşma Mekânlarında Ayrımcılık Örnekleri: 17. yüzyıl İngiltere’sinde Kahvehaneler

ARA (14.15 – 14.30)

III. OTURUM (14.30 – 15.30)

SALON A: MEKÂN VE KUTSAL: İNANAN VARLIK OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • Dr. Sema ÇINAR ALEVLİ, Kadın Bedeni, Mekân, Kâinat ve Kevn İlişkisinin Bağlantısal Bütünsellik Temelinde Analizi
 • Sedide AKBULUT, Kutsal Mekân ve Kadın
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerife EROĞLU MEMİŞ, Kutsal Mekânın Muhafazası: Mescid-i Aksâ ve Murâbıt Kadınlar

SALON B: MEKÂN VE ZAMAN: TARİHİN TEZAHÜR BİÇİMİ OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Emine TONTA AK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • Gör. Fatma Merve ÇINAR, Mekânın Cinsiyete Göre Taksimi: Endülüslü Kadının Toplumsal Hayata Katılımında Mekânın Rolü
 • Öğr. Üyesi Vedia Derda TAŞAR, Osmanlı’da Şehir, Mahremiyet ve Kadın
 • Öğr. Üyesi Lale UÇAN, Sultan V. Mehmed Reşad’ın Kadınefendilerinin Sosyal Mekânlardaki Var Oluşları

SALON C: EDEBİYAT VE MEKÂN: İMGE/GERÇEKLİK OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nagihan HALİLOĞLU, İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Dr. Öğr. Gör. Sevim Zehra CAN KAYA, Kadın Yazarların Kadın Karakterlerinde Ortak Mekâna Dair Ortak Duygular
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ, Türk Edebiyatı Tarihi Çalışmalarında Hiyerarşik (Piramidal) Mekân Sorunu
 • Zeynep ÖZEL, Gazâle-i Alizâde’nin İdrisîlerin Evi Romanında Mekân ve Devrim Sembolizmi
 • Dr. Betül ÖZEL ÇİÇEK, Tanrıçanın Bedeni Olarak Yeryüzü ve Mitlerde Yaratım Süreçleri

ARA (15.30 – 15.45)

IV. OTURUM (15.45 – 16.45)

SALON A: SANAT VE MEKÂN: KURGU-GERÇEKLİK ARASINDA KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Zeynep Şüheda BAŞARAN, Varlıkta Yokluk, Yoklukta Varlık: Osmanlı Minyatürlerinde Kadın Nerededir?
 • Öğr. Gör. Betül BİLGİN, İslam Minyatürlerinde Yer-Mekân İlişkisi Bağlamında Soylu Kadının Konumlandırılması
 • Dr. Fatma SAYIN, Çerçeveden Taşan İmge: Osman Hamdi’nin Mihrap/Yaratılış (Genesis) Tablosu Üzerine Felsefi Bir Analiz

SALON B: MEKÂN VE CİNSİYET: EMEĞİN/ÜRETİMİN ÖZNESİ OLARAK KADIN

Moderatör: Prof. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

 • Öğr. Gör. Dr. Gülten ŞEN, Toplumsal Cinsiyetin Rolü: Kırsal Kesimdeki Kadınların Takdir Edilmeyen Ekonomik ve Sosyal Konumu
 • Nurcan YILMAZ & Rümeysa ARAL, Çalışma Mekânının Değişimi Özgürlük Mü Kısıtlama Mı? Kadının Özgürlük Algısı Üzerine Bir Araştırma
 • Arş. Gör. Zehra ÇELİK, Süreklilik ve Dönüşümleriyle TBMM’de Kadın Siyasetçi Profili

ÖDÜL TÖRENİ (16.45 – 17.00)

SONUÇ BİLDİRGESİ & KAPANIŞ (17.00– 17.30)

Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Kongre Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ (Kongre Başkan Yardımcısı)