KADEM 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını ve Toplumsal Cinsiyet Adaletini savunur. Kadının fırsat eşitliğine ulaşması, ailede ve toplumsal hayatta adaletli sorumluluk ve rol paylaşımı, şiddete karşı sıfır tolerans gibi ilkeleri savunarak, bu en temel ilkelerin tesisi için mücadele eder. Kadının sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta temsilini güçlendirmeyi hedefler. Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmaya gayret eder.

Bu doğrultuda her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenler. Bu yıl 12 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan 8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Kadın ve Mekân” olarak belirlenmiştir.

Zamansal ve uzamsal bağlamları göz önünde bulundurmadan bir kimlik tartışması yürütmek, öz-eleştiri esnekliğinden yoksun, hayata dair bir dizi sorunu görmezden gelen, çözümü yalnızca kendi ideolojisinde arayan, diyaloğa kapalı yaklaşımlar doğuracaktır. Bu bilinçle yola çıkarak sekizinci kongremizde kadın kimliğinin uzamsal boyutunu; bu kimliğin yerleştirildiği, yerelleştirildiği, ait kılındığı veya uzak bırakıldığı alan ve mekânları ele almayı hedefliyoruz. Bundan da öte kadının eylemliliğini, kendilik bilincini, kendini hangi şartlarda nasıl konumlandırdığını, kuşatıldığı veya içine çekildiği alanlar içinde nasıl hareket ettiğini tartışmak istiyoruz. En temelde ise, kadının diyalojik ahlaki mekânın kurucu bir gücü olduğu gerçeğinin kavramsal düzeyde irdelenmesini beklemekteyiz.

Kadın ve mekân odaklı bir tartışma, çeşitli bilim dallarının kesişme noktası olabileceği için disiplinler arası çalışmaların en verimli sonuçları doğurabileceği bir alana ve zengin yaklaşımlarla doldurulmayı bekleyen boşluklara işaret etmektedir.

Program Akışı

VIII. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ
KADIN ve MEKÂN
12 MAYIS 2022

09.00 – 09.20 Kayıt

09.20 – 09.50 Açılış

Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

AÇILIŞ PANELİ (10.00 – 11.00)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • Melek Zeynep BULUT, Hiçbir Yerde, Her Yerde
 • Batool ALTAWEL (Betül UZUN), Mekân ve Kimlik
 • Şengül AYDIN, Engelli Bir Bireyin Mekân Deneyimleri

ARA (11.00 – 11.15)

 

I. OTURUM (11.15 – 12.15)

SALON A: KADIN VE MEKÂN: KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Moderatör: Prof. Dr. Burhanettin TATAR, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • Arş. Gör. Dr. Şengül ÖZDEMİR, Levinas Felsefesinde Ahlaki Bilincin Mekânı Olarak Dişilik Tasavvuru
 • Doç. Dr. Yaylagül Ceran KARATAŞ, Göçebe Öznenin Mekân Deneyimi ve Mekânda Kuruculuğu
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN, Kadının Yeri: Feminist Fenomenoloji ve Mekân
 • Cihan AKTAŞ, Güçsüzlerin, En Alttakilerin Mimarisi

SALON B: KAMUSAL MEKÂN VE ÖTESİ: VAROLUŞSAL GERİLİMLER

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY, İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Vildan YURDUSEVEN EVCİ, 28 Şubat Dönemi’nde Türkiye’de Kamuda Mekânsızlaşan ve Göç Eden Kadınlar
 • Meryem TEKİN ŞİŞİKOĞLU, İran Kültüründe Kadınların Genel ve Özel Mekân Yorumu, Bu Mekânların Değişimi ve Pratikler
 • Öğr. Görevlisi Melek KUTLU DİVLELİ, Zoraki Kamusallık: Modern Zamanlarda Cami ve Kadın Meselesi
 • Nesibe DEMİR, İslami Uygulamaların Tarihi Bir Mekânda Yeniden İnşası: Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nde Müslüman Kadınlar

SALON C: MEKÂNI YAŞATMAK VE MEKÂNDA YAŞLANMAK

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nigar TUĞSUZ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Öğr. Gör. Tuba DUMAN, Toplumsal Cinsiyet ve Mekân: İlgili Babalık ve Ev Babaları
 • Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK, Evde Yaşamak ve Yaşlanmak: Kadın ve Mekân İlişkisine Yaşlılık Perspektifinden Bakmak
 • Dr. Ümit ATMAN, Ruh Sağlığı, Tedavi Mekânları ve Kadın

ÖĞLE ARASI (12.15– 13.15)

II. OTURUM (13.15 – 14.15)

SALON A: KÜRESEL DÖNÜŞÜM VE MEKÂN: SANAL/GERÇEKLİK OLARAK KADIN

Moderatör: Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı

 • Betül TOZLU, Dijital Cemaat ve Fan Alanları: K-Pop Fandomu Üzerine Bir Analiz
 • Dr. Öğr. Üyesi Harun GEÇER, Muhafazakâr Habitus ve Sanal Mekân: Dindar Kadınların Sosyal Medyada Var Olma Sorunu
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeliz POLAT & Zeynep ARPA, Mekân Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli Kadın Yazın Analizi

SALON B: MEKÂN VE GÜNDELİK HAYAT: OLAĞANLIĞIN SINIRLARINDA KADIN

Konuşmacı: Özgül ÖZKAN YAVUZ, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Moderatör: Doç. Dr. M. Fatih AYSAN, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY, Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Yer ve Mekân Etnografisine Dönüş
 • Esra ÖZDİL GÜMÜŞ, Taktik ve Strateji: İslamcı Kadınların Gündelik Yaşamına Dair Bir Analiz
 • Öğr. Gör. Miyase GÜZEL, Mekânın Poetikası: Kadın Davranışlarının Örüntüleri

SALON C: TARİH VE MEKÂN: MİT-GERÇEKLİK ARASINDA KADIN

Moderatör: Dr. Betül ÖZEL ÇİÇEK

 • Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Orta Çağ Avrupa’sında Cadı Ateşinde Kadının Özgürlük ve Kimlik Arayışı
 • Emine DİKMEN, Erken Dönem Rus-Slav Toplumunda ve Mitik- Mekân Bağlamında Kadın (Tanrıçalar, Şifacılar, Cadılar ve Diğerleri)
 • Öğr. Üyesi Nihal FIRAT ÖZDEMİR, Kamusallaşma Mekânlarında Ayrımcılık Örnekleri: 17. yüzyıl İngiltere’sinde Kahvehaneler

ARA (14.15 – 14.30)

III. OTURUM (14.30 – 15.30)

SALON A: MEKÂN VE KUTSAL: İNANAN VARLIK OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • Dr. Sema ÇINAR ALEVLİ, Kadın Bedeni, Mekân, Kâinat ve Kevn İlişkisinin Bağlantısal Bütünsellik Temelinde Analizi
 • Sedide AKBULUT, Kutsal Mekân ve Kadın
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerife EROĞLU MEMİŞ, Kutsal Mekânın Muhafazası: Mescid-i Aksâ ve Murâbıt Kadınlar

SALON B: MEKÂN VE ZAMAN: TARİHİN TEZAHÜR BİÇİMİ OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Emine TONTA AK, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • Gör. Fatma Merve ÇINAR, Mekânın Cinsiyete Göre Taksimi: Endülüslü Kadının Toplumsal Hayata Katılımında Mekânın Rolü
 • Öğr. Üyesi Vedia Derda TAŞAR, Osmanlı’da Şehir, Mahremiyet ve Kadın
 • Öğr. Üyesi Lale UÇAN, Sultan V. Mehmed Reşad’ın Kadınefendilerinin Sosyal Mekânlardaki Var Oluşları

SALON C: EDEBİYAT VE MEKÂN: İMGE/GERÇEKLİK OLARAK KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nagihan HALİLOĞLU, İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • Dr. Öğr. Gör. Sevim Zehra CAN KAYA, Kadın Yazarların Kadın Karakterlerinde Ortak Mekâna Dair Ortak Duygular
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ, Türk Edebiyatı Tarihi Çalışmalarında Hiyerarşik (Piramidal) Mekân Sorunu
 • Zeynep ÖZEL, Gazâle-i Alizâde’nin İdrisîlerin Evi Romanında Mekân ve Devrim Sembolizmi
 • Dr. Betül ÖZEL ÇİÇEK, Tanrıçanın Bedeni Olarak Yeryüzü ve Mitlerde Yaratım Süreçleri

ARA (15.30 – 15.45)

IV. OTURUM (15.45 – 16.45)

SALON A: SANAT VE MEKÂN: KURGU-GERÇEKLİK ARASINDA KADIN

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Zeynep Şüheda BAŞARAN, Varlıkta Yokluk, Yoklukta Varlık: Osmanlı Minyatürlerinde Kadın Nerededir?
 • Öğr. Gör. Betül BİLGİN, İslam Minyatürlerinde Yer-Mekân İlişkisi Bağlamında Soylu Kadının Konumlandırılması
 • Dr. Fatma SAYIN, Çerçeveden Taşan İmge: Osman Hamdi’nin Mihrap/Yaratılış (Genesis) Tablosu Üzerine Felsefi Bir Analiz

SALON B: MEKÂN VE CİNSİYET: EMEĞİN/ÜRETİMİN ÖZNESİ OLARAK KADIN

Moderatör: Prof. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

 • Öğr. Gör. Dr. Gülten ŞEN, Toplumsal Cinsiyetin Rolü: Kırsal Kesimdeki Kadınların Takdir Edilmeyen Ekonomik ve Sosyal Konumu
 • Nurcan YILMAZ & Rümeysa ARAL, Çalışma Mekânının Değişimi Özgürlük Mü Kısıtlama Mı? Kadının Özgürlük Algısı Üzerine Bir Araştırma
 • Arş. Gör. Zehra ÇELİK, Süreklilik ve Dönüşümleriyle TBMM’de Kadın Siyasetçi Profili

ÖDÜL TÖRENİ (16.45 – 17.00)

SONUÇ BİLDİRGESİ & KAPANIŞ (17.00– 17.30)

Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Kongre Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY (Kongre Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ (Kongre Başkan Yardımcısı)