TELİF SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu sözleşme “Yazar” ile “Yayıncı” arasında yapılmış sözleşmedir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Yazar’ın kendi eseri olan makale/araştırma yazısı/kitap incelemesi/mülakat v.b. nin yayınlanması, bu yayının mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırılması ve fikir hayatına katkısının sağlanması ve aynı zamanda Yazarın ve söz konusu eserin tanıtılması maksadıyla Dergi kapsamında yayını ve basımı ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3 – HÜKÜMLER

İşbu sözleşme aşağıdaki şartlar altında geçerlidir.

 1. Eser sahibi, bu çalışmanın Türkçe veya yabancı dildeki halinin daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını, yayıma kabul edilmediğini ve değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmediğini, çalışmanın etik kurallara uygun olarak hazırlandığını, yayımlanacak yazıda editöryal düzeltme yapma hakkının Yayıncı’ya devredildiğini taahhüt eder.
 2. Çalışmanın yayına kabul salahiyeti yayıncıya aittir. Yazar’ın Dergi’ye yazı vermiş olması bu yazının mutlaka yayımlanacağı sonucunu doğurmaz. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez.
 3. Çalışmanın, yayıma kabul edilmesi durumunda Esere ilişkin 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK’in) 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde düzenlenen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23. maddesinde düzenlenen “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25. maddesinde düzenlenen dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın”, yeniden iletim, umuma iletim, temsil yetkisi ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda Esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve işbu sözleşmede belirlenen diğer hakları; yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut, süre itibariyle ise işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan kanunun öngördüğü koruma süresince münhasıran Yayıncıya devredilmiştir.
 4. Manevi haklar Eser Sahibinde (Bundan sonra Yetkilendirilmiş Yazar) kalır. Ancak Yayıncı, kendisine devredilen mali haklar çerçevesinde manevi hakları kullanma yetkisine sahiptir. Bu kapsamda FSEK’in 14. maddesinde düzenlenen “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddede düzenlenen “Adın Belirtilmesi”, 16. maddede düzenlenen “Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme”, 17. maddede düzenlenen “Zilyede ve Malike Karşı Eser Sahibinin Kullanabileceği Hakları” üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir. Buna karşılık, eser sahibinin şerefini ve itibarını zedeleyecek tarzdaki yayını Yetkilendirilmiş Yazarın önleme hakkı mahfuzdur.
 5. Yayıncı, Eserin aslını ya da kopyalarını herhangi bir şekilde veya yöntemle, herhangi bir mecrada tamamen veya kısmen çoğaltıp geçici ya da sürekli olarak yayımlayabilir.
 6. Yazar, Eserin radyo-TV, uydu ve kablo gibi telli ya da telsiz araçlarla yayın ve yeniden yayın hakkı, umuma iletim, yeniden iletim, temsil yetkisi ile dijital iletim de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin seçtikleri yerde ve zamanda Esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim, yeniden iletim ve temsil yetkisi hakkını Yayıncıya devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda interaktif uygulamalar, DVD, VCD, CD, MP3, video, GSM, EDGE, UMTS, 2.5G, 3G, LTE, 4G, DVBH, CDMA, HTML, XML, WAP, mobil TV, mobil streaming, mobil live streaming, catch-up, VOD, mobil, internet, sosyal medya, IPTV, WEBTV, HTML, XML, WAP, GSM, iPad, iPod, iPhone ve benzeri akıllı cihazlar ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar gibi sözleşmeye imza atıldığı tarihte bilinen ya da ileride geliştirilecek araçlarla yayın, erişimi sağlamak, umuma iletim, umuma erişim sağlama, yayın ve yeniden yayın hakkı ve yetkisi Yayıncıya ait olacaktır.
 7. Yayıncı, Eserin ticarileştirme (marchandasing) haklarının sahibidir. Bu bağlamda Yayıncı, Eserin adı, Eserde geçen herhangi bir karakter, karakterlerin isimleri, olayları, fotoğraf, çizgi ve resimleri, istediği şekilde ve istediği sektörde herhangi bir başka hizmet veya ürün ile birlikte promosyon ya da ticari olsun veya olmasın başkaca amaçlarla kullanabilir. Yayıncı, bu unsurları kendi adına marka veya alan adı olarak da tescil ettirebilir.

   

  Devredilen haklar yayıncıya aittir. Yazar, haklar ile ilgili kendisi ve 3. kişilerin her hangi bir iddiada bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yazar, çalışma üzerinde vaki olabilecek suç isnatlarından, üçüncü kişilerin hak taleplerinden doğacak bütün tazminat ve diğer yasal sorumlulukları ayrıca bu nedenle yayıncının sözleşmeyi fesh yetkisi bulunduğunu kabul eder.

   

 8. Taraflar, işbu sözleşmede ve başvuru formunda belirtilen adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligatın, adres değişikliği karşı tarafa Noter’lik marifetiyle yollanan bir ihbarname ile bildirilmedikçe, yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 9. Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İSTANBUL ilgili Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 10. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazara aittir.