9. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın hareketinin tarihi ve mücadele verdiği alanlar sivil toplumdan bağımsız ele alınamaz. Kadınların toplum içindeki rolü, anlamı ve örgütlenme biçimleri zaman içerisinde değişimler geçirirken sivil toplum hareketlerinde kadınların nihai ortak hedefi, eşitsizlikle mücadele ederek temel insan haklarına, insanın haysiyet ve değerine uygun yaşama şartlarına erişmek olmuştur. Ekonomik eşitsizliklerle mücadele edebilmek için sosyal yardımlarla başlayan örgütlenme biçimleri, hak talepleri ve politika üretimlerini de kapsayarak kamusal alanda kadınların etkisini arttırmıştır. Bu birikimle ülke ve dünya siyasetinde söz sahibi olmaya başlayan kadınlar için sivil dayanışma imkânı, kendilerine yönelik ayrımcı toplumsal yapılarla mücadele etme yetisi kazandıran bir potansiyele dönüşürken, sivil toplumun kısıt ve açmazları da sorgulanmaya başlamıştır.

10. yılında KADEM, “Sivil Toplum ve Kadın” başlığıyla, kadınların kamusal yaşama ve toplumsal kalkınmaya katkılarını sivil toplum yapılanmaları odağında yeniden değerlendirmeye açıyor. Kongre aynı zamanda, sivil toplum ve kadın ilişkisini felsefi bir bakışla, tarihsel süreçleri, sosyal yapıları ve yapılanmaları, etik, estetik ve politik değerleri, adaleti, kalkınmayı, temsiliyeti yeniden ele almayı hedefliyor.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun kurulması, sivil toplum ve kadın ilişkisine dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır. Kabul edilen bildiri tam metinleri arasından seçilen ilk üç bildiri ödül almaya hak kazanacaktır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri metinleri, editörlü bir kitap olarak yayınlanacaktır. Kongreye katılım ücretsizdir.

Bildiri özetleri [email protected] adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 10 Temmuz 2023tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 24 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

Tam metin için yazım kuralları https://kadinarastirmalari.com/yazim-kurallari/ adresinde yer almaktadır.

Tarihler

Ödüller

Bildiri Konuları