GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Yazı Tipi: Bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.

Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız.

SAYFA YAPISI: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı olmalıdır.

Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.

PARAGRAF YAPISI: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk satır aralığı 1,5 olmalıdır.

SAYFA SINIRI: Yukarıdaki şablona göre hazırlanmış bir çalışma 25 sayfayı aşmamalıdır.

> MAKALE ÇALIŞMA BÖLÜMLERİ

BAŞLIK: Makale başlığı, 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

İNGİLİZCE BAŞLIK: 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır.

YAZAR İSİMLERİ: Yazar isimleri düz olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile orcid.org numaraları belirtilmelidir.

TÜRKÇE ÖZET: 150-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır.

İNGİLİZCE ÖZET: 150-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET: 800-1000 kelime arasında, İngilizce olmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Özet ve İngilizce özetin altında 5-8 kelime arasında olmalıdır.

ANA METİN: Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir.

Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Kaynakça yazımında temel ögelerin kullanımı için Temel Kaynakça Ögeleri isimli bölüme bakınız.

Kitap Değerlendirmesi Bölümleri

BAŞLIK

İNGİLİZCE BAŞLIK

YAZAR İSİMLERİ

KİTAP BİLGİSİ

14 punto ve sola yaslı olmalıdır.

Yazar isimleri düz olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile orcid.org numaraları belirtilmelidir.

Değerlendirilen kitap bilgisi sağa yaslı, APA (6.baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına uygun olarak belirtilmeleridir.

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller: Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır.

Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.
Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
  • önce ve sonra alanı 0 nk,
  • satır aralığı tek olmalıdır.

Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.

Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

Diğer: p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

Başlık Sistemi:

Başlık Oluşturma: Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri (büyük e, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)
Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Temel Başlıklar: Çalışmanın başlığı ve temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma) ortalı ve bold yazılmalıdır

İkinci Düzey Başlık: Sola dayalı ve bold yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık: Sola dayalı bold yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık: Sola dayalı, bold ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

Beşinci Düzey Başlık: Sola dayalı ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.
Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) düz yazı karakteri ile yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ise italik yazılmalıdır.

REFERANS KULLANIMI

Metin İçi Referans Gösterimi: Metin içi atıflarda yazarlar arasında“&”işareti yerine “ve” kullanılmalıdır. Metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılmalıdır.

Örnek;

Arpacı ve Kuyu’nun (2000) çalışması… (Kesme işaretini parantezli ifadeye koymayınız)

(Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 72)

(Arpacı, Kuyu ve Huysuz, 2000, s. 12-13)

Detaylar için Temel Atıf Biçimleri tablosuna başvurunuz.

Atıfların Sıralanması

Parantez için atıflar alfabetik olarak dizilmelidir.

Örnek;

(Arpacı, 2013; Arpacı ve Kuyu, 2010, s. 15; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, Warrant, Güner, Aykut ve Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak

Bir referansın içindeki bir başka referanstan yapılan aktarma aşağıdaki gibigösterilmelidir.

Örnek;

(Torgerson, 1958, s. 1-8’den akt., Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt., Pınar, 1999)

Temel Atıf Biçimleri

Vurgu: Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır.

Diğer Hususlar: Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Madde Sıralamaları: Metin içerisindeki sıralamada, maddelendirmede alt alta 1, 2, 3 gibisıralamalar yerine yan yana (i), (ii) vs. şeklinde sıralamalar tercih edilmelidir.

Doğrudan Alıntılar: Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 9 punto ileyazılmalı, ayrıca italik olarak gösterilmemelidir.

Temel Kaynakça Ögeleri

Kitap

Türkçe Eser

Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Türkçeye Çevrilmiş Eser

Morris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık).

Ankara: TPD Yayınları.

Editöryal Eser

Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çok Yazarlı Türkçe Eser

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimselaraştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İngilizce Eser

Bryman, A.,&Cramer, D. (1997). Quantitative daha analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge.

Kitap İçinde Bölüm

İngilizce Eser İçerisinde Bölüm

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allikve R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures(pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyalaraştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Makale

Türkçe Makale

Bursal, M. & Yiğit, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanışları. Kuram veUygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1073-1088.

İngilizce Makale

Herbst-Damm, K. L.,&Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. HealthPsychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Yediden Fazla Yazarlı Makale

Gilbert, D. G., McClarnon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., … Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEGactivation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. NicotineandTobaccoResearch, 6, 249-267. doi:10.1080/14622200410001676305

Online Edinilmiş Makale

Sillick, T. J.,&Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap

OnlineFirst Olarak Yayımlanmış Makale

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication.doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141

Tez

Ticari Database’den Alınmış Master Tezi

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growingup with an alcoholic mother (Master’s thesis). Availablefrom ProOuest Dissertations andTheses database. (UMI No. 1434728)

Kurumsal Database’den Alınmış Doktora Tezi

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved fromhttp://www.ohiolink.edu/etd/

Web’den Alınmış Doktora Tezi

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in anetworked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute ofTechnology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

DAI’de Özeti Yer Alan Tez

Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture amplification, motion representation, and figure-ground segregation. Dissertation AbstractsInternational: Section B. SciencesandEngineering, 65(10), 5428.

ABD Dışında Bir Üniversitede Hazırlanmış Doktora Tezi

Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (Doctoral thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). Retrieved from http:l/urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029

Türkçe Tezler

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmeningelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi,Eğitim Bilimleri AnabilimDalı, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutumave motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

SEMPOZYUM

TEMEL GÖSTERİM

Contributor, A. A., Contributor, B. B., Contributor, C. C., veContributor, D. D. (Year, Month). Title of contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of Organization Name, Location.

SUNUM VEYA POSTER SUNUMU

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented at the meeting of Organization Name, Location.

SEMPOZYUMDA KATKI

Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C. Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY.

Özeti Online Olarak Edinilmiş Toplantı Sunumu

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agentbased early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

Online Düzenli Yayımlanan Proceeding

Herculano-Houzel, S., Collins,C. E., Wong, P., Kaas, J. H., &Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

Kitap Şeklinde Yayımlanan Proceeding

Katz, I.,Gabayan, K., &Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes inComputer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108).Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9

Türkçe Kongre Bildirisi

Pişkin, M. &Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık,içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. UlusalPsikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

YAZIM KURALLARINI İNDİRMEK İÇİN;