YAZIM KURALLARI

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek olan metinlerin aşağıdaki formatta yönlendirilmesi makale yönetim sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Yazı Tipi: Bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Açıklamalar ve dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız ve makale şablonunu indiriniz.

Sayfa Yapısı: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ̆ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır.

Sayfa Sayısı: Dergiye iletilen makaleler referanslar/ kaynakça hariç min. 10 maks. 25 sayfa olamalıdır. Sayfa sınırını aşan makaleler değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

Paragraf Yapısı: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk, satır aralığı 1,5 olmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Vurgu: Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Sayfa numarası: Sayfa numaraları, sayfa altı sağa yaslı olarak eklenmelidir.

Madde Sıralamaları: Metin içerisindeki sıralamada, maddelendirmede alt alta 1, 2, 3 gibi sıralamalar yerine yan yana (i), (ii) vs. şeklinde sıralamalar tercih edilmelidir.

Metin İçinde Alıntılar (Quoting): Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 9 punto ile yazılmalı, ayrıca italik olarak gösterilmemelidir. 3 satırı geçen alıntılarda, ana metne göre sadece soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde blok hizalama yapılmalı, 11 punto ile yazılmalıdır. 3 satırı geçmeyen alıntılarda, alıntı yapılan bölüm yazarın kendi ifadelerine başvurmadan doğrudan aktarılıyorsa aktarılan bölüm tırnak içerisinde verilmeli ve ardından kaynak belirtilerek nokta konulmalıdır.

MAKALENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Makalenin yapısal özellikleri için lütfen makale yazım şablonunu kullanınız. Dosya üzerine tüm kurallar uygulanmıştır. Lütfen yazı stilleri kurallarını değiştirmeyiniz. Dosya yazar isimlerini içermemeli ve anonim olmalıdır. Kişisel bilgileriniz ve kimliğinizi ortaya çıkaracak hiç bir bilgi dahil etmeyiniz.

Eğer kendi eserinize atıf verecekseniz;

Metin İçinde; (Yazar, Yıl) şeklinde Örn. (Yazar, 2010)

Metin sonu kaynakçada ise; [Yazar (Yıl). Sonradan Eklenecektir.] ifadesini kullanarak yazabilirsiniz.

MAKALE BÖLÜMLERİ

Başlık: Makale başlığı, içerikle uyumlu 10-12 sözcüğü geçmeyecek şekilde olmalıdır. 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır. Bkz. Başlık Sistemi bölümü.

İngilizce Başlık: 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır. Bkz. Başlık Sistemi bölümü.

Özetler: İngilizce ve Türkçe yazılan makalelerde özetler makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra art arda verilmedir.

Türkçe Özet (Öz): 100-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır. 11 punto ile yazılmalı; 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.

İngilizce Özet (Abstract): 100-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır. 11 punto ile yazılmalı; 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.

Genişletişmiş Özet (Extended Abstract): 800-1000 kelime arasında, İngilizce olmalıdır. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye yer verildiği giriş, literatür, metot, sonuç ve tartışma ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısımdır.

Anahtar Kelimeler /Keywords: Özet ve İngilizce özetin altında 3-6 kelime arasında olmalıdır.

Ana Metin: Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne bir model kullanılmışsa yer verilmelidir. Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkiler üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

SON YAZI

Makalenizin sonunca Teşekkür, Etik Beyan, Finansal Destek, Çıkar Çatışması kısımlarının olması gerekmektedir. İlgili dosyayı son yazı dosyası butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu yazıyı makalenize kabul kararı işaretlenmesi ardından makalenizin sonuna ekleyiniz. İlgili süreç için sekretarya sizi yönlendirecektir.

REFERANS GÖSTERİMİ

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.

Metin İçi Referans Gösterimi: Metin içi atıflarda yazarlar arasında “&” işareti kullanılmalıdır. Metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılı yazılmalıdır. Örn. (Goren, 2022).

Parantez içi atıflar alfabetik olarak şu şekilde dizilmelidir: (Arpacı, 2013; Arpacı & Kuyu, 2010; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, vd., 2013)

Aktarılan Kaynak: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ancak bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal metnin adı ile birlikte aktarma yapılacak olan ikincil kaynak belirtilmelidir. Bu şekilde bir referansın içinde bir başka referanstan yapılacak aktarma aşağıdaki şekillerde gösterilmelidir:

  • Örnek 1: “Das Ich und das Es (Ego ve İd)” kitabında Freud (1923), insan ruhsallığını üç yapı ile açıklamıştır (Akt. Kaya, 2020, 26).
  • Örnek 2: (Torgerson, 1958, s. 1-8’den akt. Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt. Pınar, 1999)

Kaynakça: Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynakça başlığı altında yer almalıdır. Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını temel alarak alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynakçada kurum/grup isimleri açık olarak verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar 1.5 aralıklı ve asılı girintili (1,25 cm) şekilde verilmelidir. Kaynakça için öneriler kısmında önerdiğimiz kaynakları inceleyebilirsiniz.

KİTAP DEĞERLENDİRME BÖLÜMLERİ

Başlık: Başlık, 14 punto ve sola yaslı olmalıdır.

İngilizce Başlık: Başlık, 14 punto ve sola yaslı olmalıdır.

Kitap Bilgisi: Değerlendirilen kitap bilgisi sağa yaslı, APA 7’de belirtilen yazım kurallarına uygun olarak belirtilmeleridir.

Kitap Öneri Listesi: Önerilen kitap listesine ulaşmak için tıklayınız.

Format ve Stil: Araştırma makalesi için belirtilmiş olan aynı kural ve stiller uygulanmalıdır. Sayfa sayısı araştırma makalelerinden farklı olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri için sayfa sayısı 5-10 sayfa ile sınırlıdır.

TABLO, ŞEKİL VE EKLER

Tablo ve Şekiller: Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir. Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0 nk, satır aralığı tek olmalıdır.

Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

Diğer: p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

BAŞLIK SİSTEMİ

Başlık Oluşturma: Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri (büyük e, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.) Başlık ve alt başlıklarda sayılar ve harfler kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Başlıklar oluşturulurken takip edilecek usul:

  1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
  2. Düzey: Sola Yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
  3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
  4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
  5. Düzey: Bir tab içeride, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.

Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) düz yazı karakteri ile tablo veya şekillerin üstünde yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ise italik yazılmalıdır.

KAYNAKÇA İÇİN ÖRNEKLER

OWL PURDUE APA 7:

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html 1

HACETTEPE APA 7 Akademik Yayın İlkeleri: APA 7 Akademik Yayın İlkeleri

KADEM Kaynakça Dosyası: KADEM Örnek Kaynakça Dosyası

1. Purdue Online Writing Lab. (n.d.). In-Text Citations: The Basics. Purdue Online Writing Lab. Retrieved from: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html

2. Ceylan, A. Ö., Kaya, Ö. E., Günay Öge, R. & Çakmak, Z. (2020-2021). HACETTEPE APA 7 Akademik Yayın İlkeleri. Erişim Adresi: http://acikders.hacettepe.edu.tr/dersler/edebiyat_fakultesi/APA/APA7%20Bolum%208-10%20Kaynak%20Gosterme%20Kurallari%20ve%20Ornekler%202021%20Bahar.pdf

Örnekler arasında yer almayan kategoriler için lütfen bkz. American Psychological Association (Washington, District of Columbia) (Ed.). (2020). Publication manual of the American psychological association (Seventh edition). American Psychological Association.

YAZIM KURALLARINI İNDİRMEK İÇİN;