> DERGİ HAKKINDA

 • KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi “Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)” tarafından 2015 yılında yayınlanmaya başlamıştır.
 • KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Bahar, Güz) yayınlanan hakemli bir dergidir.
 • Dergi bağımsız bir Editör ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

> YAYINLAMA İLKELERİ

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde,

 • Kadın çalışmalarıyla ilgili alana katkı sağlayacak her tür nicel, nitel araştırmalar veya literatür analizi ya da model önerileri değerlendirilir.

Gönderilen Yazıların Değerlendirme ve Yayın Süreci

> EDİTÖRYAL ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Editöryal ön değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

 • Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerden dilimleme yapılmaması beklenmektedir.
 • Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmanın güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.
 • Değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalar öncelikle Baş Editör sonra da Yönetici Editör ve Kitap Değerlendirme Editörü tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir.
 • Hakemlere ancak ön değerlendirme kriterlerini karşılayan çalışmalar gönderilmektedir.
 • Editörler, hakem değerlendirmesinden önce bir çalışmayla ilgili gerekli durumlarda uzman görüşü (anonymous readers) alabilirler. Editörler, kararlarını söz konusu uzman görüşlerine dayalı olarak da verebilirler.

> HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Baş Editör ve Yönetici Editör ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmalar alandan iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde görüş ayrılığı söz konusu olursa üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
 • Hakemlerden gerek makale değerlendirme formunda mevcut bulunan gerekse de bulunmayan hususlarda görüşlerini detaylı, açık ve bilimsel bir tarzda belirtmeleri beklenmektedir.

> ŞEFFAFLIK

 • KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yazar ve editörlük arasındaki bütün yazışmalar; Baş Editör, Yönetici Editörü ve hakem değerlendirme süreçleri şeffaftır. Ayrıca yazarlara gönderilen raporlarda hakemlerin ismi hiçbir şekilde belirtilmemektedir.
 • Hakem, çalışmayla ilgili etik sorunlar, veri bütünlüğü ve akademik çatışma sorunları olduğunu düşünüyorsa bu hususları Editörlerle mutlaka paylaşır/paylaşmalıdır.
 • Bütüncül ve tutarlı bir değerlendirme sürecinin yanı sıra yazara akademik anlamda daha iyi katkı sağlamak adına Editörler, hakemlerden birbirlerinin raporlarına öneride bulunmasını isteyebilir. Bu durumda da hakemlerin isimleri birbirlerine bildirilmez.

> HAKEM SEÇİMİ

 • Hakem seçiminde pek çok faktör rol oynamaktadır. Deneyim, çalışma alanının uygunluğu, hakemle ilgili Editörlerin daha önceki deneyimleri gibi unsurlar hakem seçimindeki en belirleyici etmenlerdir

> ÇALIŞMAYI ALAN HAKEM NE YAPMALIDIR?

 • Hakem, çalışma için öngörülen değerlendirme süresini ve çalışmanın konusunun kendisine uygunluğunu göz önünde bulundurarak elektronik posta ile kendisine iletilen hakemlik teklifini cevaplamalıdır.
 • Hakem kendisine iletilen bir Editör Mektubu varsa dikkatlice okumalıdır. Zira Editörün hakemden özel bir talebi söz konusu olabilir (çalışmanın sadece yöntem kısmının değerlendirilmesini istemek gibi).
 • Eğer hakem çalışmayı değerlendirirken bir başkasından destek aldıysa bu kişinin ismini de Editöre bildirmesi talep edilmektedir. Dergi editörlüğü söz konusu kişinin isminin de hakem olarak yer almasının etik olacağını düşünmektedir.

> RAPOR YAZIMI

 • Hakem değerlendirmelerinin özellikle şu sorulara yoğunlaşması beklenmektedir;
  • Çalışma alandaki bilgi birikimine orijinal/özgün katkı sağlamakta mıdır?
  • Çalışma bilimsel açıdan güncel midir?
 • Hakem değerlendirmelerinin eleştirel ve yansız olması beklenmektedir.
 • Hakemlerden sadece metin merkezli bir değerlendirme yapmaları, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmaları beklenmektedir.
 • Hakemden sadece değerlendirme formu üzerindeki derecelendirmeleri işaretlememesi, olumsuz görüşlerini detaylandırması, gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakem, değerlendirmeleriyle yazara çalışmasının zayıf yönlerini ve ret gerekçelerini sunmalıdır.
 • Editör, hakem raporlarında yer alan yazım yanlışlarına, yazarı/yazarları yetersiz gören ifadelere, kaba yahut tahkir veya tezyif barındıran ibarelere ve bilgi hatalarına müdahale etmektedir.

> ZAMAN

 • Bir çalışmanın değerlendirmesi için hakemlere 15 günlük süre verilmektedir.
 • Eğer hakem, çalışmayı söz konusu süre içinde değerlendiremeyecekse Editörden ek süre isteyebilir ya da Editöre zaman kısıtı nedeniyle çalışmayı değerlendiremeyeceğini bildirebilir. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve Editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur.

> ÇIKAR ÇATIŞMASI

 • Editör şu durumlardaki hakemlere de değerlendirme göndermemektedir:
  • Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayınladığı hakemlere,
  • Yazarın/yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş hakemlere,
  • Yazarın/yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen hakemlere,
  • Çalışmanın yayınlanmasından finansal fayda sağlayacak hakemlere,
  • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümdeki) hakemlere.
 • Editörün bahsedilen bütün unsurları bilmesinin mümkün olmaması sebebiyle hakemlerden adil bir değerlendirme yapmalarına engel olacak durumları Editöre bildirmeleri beklenmektedir.

> YAYIN POLİTİKASI VE ETİK KONULAR

 • Editör bir çalışmayla ilgili ne kadar gayret gösterse de yayın politikasına aykırılıkları, etik sorunları fark edemeyebilir. Alan uzmanı hakemlerin bu durumlarla karşılaştıklarında Editörü uyarmaları oldukça önemlidir.

> HAKEMLERE GERİ BİLDİRİM

 • Yayınlanma kararı verilen bir çalışmanın nihai hâli sadece çalışmayı tekrar görmek isteyen hakeme gönderilir.
 • Hakem bir çalışma yayınlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editörün de bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri kendisine gönderilebilir.
 • Hakemlerin önerilerine göre Editör aşağıdaki yollardan birini izler:
  • Kısmi veya önemli düzeyde değişiklik talebiyle çalışmayı yayına kabul edebilir,
  • Yazardan/yazarlardan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir,
  • Çalışmayı reddedebilir.

Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayınlanması veya yayınlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat Editörler çalışmayı değerlendiren hakemlerin karşıt görüşleri üzerinden bir karar vereceklerdir. Editörler bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakmaktadırlar. Editörler, değerlendirme formundaki sorular evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate almaktadırlar.

HAKEMLERE NOTLARI İNDİRMEK İÇİN;